شرایط اعطای نمایندگیتاکنون از 5 مجموعه 17 سانس رزرو شده است.